Mir loosse nëmmen d'Hand lass,
de Mënsch gëtt net vergiess